Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1549 454a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianienasycenie nienasycenie
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
gdzie jesteś i czemu nie wracasz
— 18.42
Reposted fromrisky risky viacytaty cytaty
6361 1ff0
Reposted fromkarahippie karahippie viakyte kyte
Boję się, że Ty wcale tego mojego kochania nie czujesz, bo nie przejawia się ono w żadnej formie dbania o Ciebie. Chciałabym jednak, żebyś pamiętał, że ja o siebie też przecież nie dbam. Jestem czasem dla Ciebie nieczuła, ale ja i dla siebie jestem nieczuła. Zwłaszcza w drobiazgach. Nie zrobię Ci śniadania, ale wiesz – ja i sobie nie zrobię śniadania.
— A. Osiecka
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
Pozwól mi naprawić to, co we mnie zepsute...
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
- Masz coś czarnego? - Duszę.  - Do prania?  - Spodnie.
— Janko Team
Reposted frompiniataClub piniataClub viacytaty cytaty
Przyznaj się.
Przecież dobrze wiesz, choć czasami próbujesz to ukryć, zepchnąć w nieświadomość, ale na dłuższą metę się nie oszukasz.
Nic nie znaczysz.
Nikogo nie interesujesz Ty, ani Twoje problemy, czy samopoczucie.
Ludzie już tacy są, chcą tylko wiedzieć, kiedy i jak upadasz, po to, aby się dowartościować. Pocieszyć, że inni mają gorzej.
— wieczorne rozmyślenia nie są optymistyczne
Reposted fromcytaty cytaty
6935 a07a
Reposted fromdusielecc dusielecc viacammycat cammycat

ściąłeś mi

wczoraj głowę

tępym

niepotrzebnym 

słowem

— danuta hasiak
Reposted frometerycznie eterycznie viacammycat cammycat
Nigdy nie okazuj innym tego, jak bardzo zostałaś skrzywdzona.
Reposted fromweightless weightless viacammycat cammycat
Nie ma Cię, ale biorę Cię pod uwagę. Cały czas.
Reposted fromtake-care take-care viacammycat cammycat
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viacammycat cammycat
0754 223b 500
Piotr C - Pokolenie Ikea
3130 a8d3
Jest w sercu takie miejsce, że gdy się je uderzy, przestaje bić.
— Ghost Whisperer
0704 826d 500
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacytaty cytaty
Nawet nie wiesz w ilu ulicznych twarzach cię szukałam.
— antamariel.soup.io
Reposted fromcytaty cytaty
- Czemu wyrzuciłeś monetę?
- Zawsze, gdy widzę na drodze rozjechane zwierzę, wyrzucam monetę. Jeśli jeszcze żyje, będzie mogło zadzwonić po pogotowie.
— Chingoo 2 (2013)
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl